Brent & Karli Brooks wedding Jan 17th 2009 - RobbysPhotography